Chystáte se vstoupit na stránku s erotickým obsahem.

Bylo Vám již 18 let?


Ano       Ne

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Internetový obchod SexshopNeko (ďalej len "internetový obchod")
1.1.1. Internetový obchod je prevádzkovaný podnikateľom Meno a priezvisko: Nekovařík Jiří
sídlom Obec, PSČ: Mladých 183 Pardubice 530 09
IČO: 76577805
Email: info@sexshop-neko.cz
Telefón: +420 461 042 466
Mobil: +777 010 545
1.1.2. Internetový obchod je určený k ponuke erotického tovaru.
1.2. Všeobecné obchodné podmienky
1.2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy.
1.2.2. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatným pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto Obchodné podmienky.
1.3. Definícia a výklad pojmov
1.3.1. kúpna zmluva - kúpna zmluva uzatvorená v elektronickej podobe medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a kupujúcim;
1.3.2. obchodné podmienky - Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy;
1.3.3. internetový obchod - on-line systém prevádzkovaný na internete, ktorý umožňuje uzatvárať kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim za použitia komunikácie na diaľku, tzv. na diaľku;
1.3.4. tovar - hnuteľné veci popr. softvér predávaný prostredníctvom internetového obchodu;
2. PONUKA TOVARU, OBJEDNÁVKA, Uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1. ponuka tovaru
2.1.1. Ponuka tovaru je uvedená na stránkach internetového obchodu v sekcii e-shop, pričom Prevádzkovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť uvedeného tovaru. Ak nie je tovar okamžite dostupné, oznámi Prevádzkovateľ túto skutočnosť kupujúcemu vrátane náhradného termínu dodania; kupujúci má v takom prípade právo stornovať svoju objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy).
2.1.2. Po kliknutí na tovar uvedený v internetovom obchode sa zobrazí jeho popis, presná cena vrátane DPH a spravidla aj jeho fotografie; kupujúci má možnosť zaslať otázku týkajúcu sa konkrétneho tovaru, popr. sa zapojiť do diskusného fóra týkajúceho sa konkrétneho tovaru.
2.2. objednávka tovaru
2.2.1. V prípade záujmu o ponúkaný tovar je kupujúci prostredníctvom kliknutí uloží do virtuálneho nákupného košíka. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky zisťovať a odstraňovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát v objednávke, najmä má možnosť jednotlivé položky z virtuálneho košíka odstraňovať a kontrolovať a meniť údaje uvedené v objednávke, predovšetkým množstvo a druh tovaru a kontaktné údaje.
2.2.2. Pred odoslaním objednávky sa kupujúcemu zobrazí vždy všetok tovar uložené v nákupnom košíku, cena tohto tovaru, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkého tovaru uloženého v nákupnom košíku a náklady na dopravu objednávaného tovaru; ceny tovaru sa zobrazujú jednak ako ceny bez DPH a jednak ako ceny vrátane DPH.
2.2.3. Odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo "kúpiť" sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.3. Potvrdenie objednávky a vznik kúpnej zmluvy
2.3.1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie objednávky; prijatia objednávky je potvrdené automaticky prostredníctvom e-mailové správy odoslané zo servera Prevádzkovateľa.
2.3.2. Potvrdenie objednávky Prevádzkovateľom je prijatím návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá okamihom, keď je kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky na ním zaslanú adresu; tento spôsob uzavretia kúpnej zmluvy sa neuplatnia, ak kupujúci má záujem o tzv. osobný odber v prevádzke Prevádzkovateľa (viď. čl. 2.6. Obchodných podmienok). Pokiaľ kupujúci zadal chybné kontaktné údaje, v dôsledku čoho mu potvrdenie objednávky nemôže byť doručené, je Prevádzkovateľ oprávnený objednávku stornovať.
2.3.3. Ak uvedie kupujúci v objednávke, že má záujem o úhradu prostredníctvom spotrebiteľského alebo iného úveru, je kúpna zmluva viazaná na odkladaciu podmienku, ktorou je rozhodnutie poskytovateľa spotrebiteľského úveru o priznanie tohto úveru kupujúcemu (čl. 2.7.).
2.4. Voľba zákona
2.4.1. Kúpna zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia obchodným zákonníkom (zák. Č. 513/1991 Zb.), Ibaže je kupujúci spotrebiteľom podľa ust. § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (zák. Č. 40/1964 Zb.).
2.4.2. Ak je kupujúci spotrebiteľom podľa ust. § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, riadia sa kúpna zmluva príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2.4.3. Ak nie je ďalej v týchto Obchodných podmienkach uvedené, že sa určité ustanovenia použije iba pre kupujúceho - spotrebiteľa alebo naopak pre kupujúceho - podnikateľa, užijú sa tieto Obchodné podmienky na kúpnej zmluvy bez ohľadu na to, v režime ktorého zákona boli uzavreté.
2.5. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy, platobné podmienky
2.5.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť.
2.5.2. Spôsob úhrady kúpnej ceny a s

dobierkou - kuriérska služba doručí tovar kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí;

v hotovosti - platba prebieha v sídle alebo prevádzke Prevádzkovateľa pri prevzatí tovaru (čl. 2.6.).
2.6. Osobný odber
2.6.1. Ak uvedie kupujúci v objednávke, že má záujem o osobný odber v prevádzke Prevádzkovateľa, je kúpna zmluva uzatvorená až odovzdaním tovaru kupujúcemu; zhora uvedené ustanovenie 2.3. Obchodných podmienok sa neužijú a potvrdenie objednávky zaslanej Prevádzkovateľom je iba potvrdením doručenia.
2.6.2. Prevádzkovateľ doručí kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu správu, akonáhle bude mať objednaný tovar k dispozícii. V správe oznámi kupujúcemu tiež prevádzkovú dobu, lehotu na prevzatie tovaru a prípadné ďalšie údaje. Uvedené skutočnosti môže oznámiť tiež telefonicky.
2.6.3. Ak uvedie kupujúci v objednávke, že má záujem o osobný odber, nie je povinný tovar prevziať. Ak neprevezme kupujúci tovar v stanovenej lehote, je Prevádzkovateľ oprávnený ich predať inému záujemcovi. Ak nie je lehota stanovená, je Prevádzkovateľ oprávnený predať tovar, ak je kupujúci neprevezme a neuhradí do 7 dní odo dňa, keď mu Prevádzkovateľ oznámi dostupnosť tovaru.
2.6.4. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pri osobnom odbere v prevádzke Prevádzkovateľa, nemá kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa čl. 3.1.1 Obchodných podmienok.

Zoznam tovaru v e-shope na webových stránkach sexshop-neko.cz je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Pri každom tovare je indikované, či je skladom alebo je vyprodáno.Pokud nie je tovar skladom môžete sa opýtať kedy by bolo skladom dostupné. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe objednávky. Všetka prezentácia tu umiestneného tovaru tak je informatívneho charakteru a dodávateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
3.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom
3.1.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. (Toto sa netýka erotických pomôcok a tovaru u ktorého bol porušený jeho obal.). V takom prípade je povinný vrátiť tovar v bezchybnom stave so všetkým príslušenstvom a s kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, návod, záručný list) na adresu sídla Prevádzkovateľa. Kupujúci má ďalej právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24. hodín od objednania tovaru. Pri odstúpení po 24. hodinách má Prevádzkovateľ nárok vyžadovať náhradu nákladov, vynaložených na vybavenie objednávky.
3.1.2. Odstúpenie musí byť vykonané písomne ​​prostredníctvom e-mailu, v odstúpení kupujúci uvedie oi. Číslo objednávky (uvedené v potvrdení prijatia objednávky) a dátum nákupu.
3.1.3. Kupujúci však nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť,
ak bol pôvodný (originálny) obal tovaru poškodený alebo zničený;
ak bolo tovar po jeho dodaní kupujúcemu používať;
ak bolo tovar poškodený pri preprave alebo poškodený kupujúcim;
nevráti Ak tovar kompletný (vrátane príslušenstva, apod.);
nepriložia Ak k tovaru originálny doklad o kúpe.
neskôr, ako 24 hodín od objednania tovaru
3.1.4. Ak odstúpi kupujúci oprávnene, je Prevádzkovateľ povinný vrátiť kúpnu cenu (finančnú čiastku uhradenú kupujúcim za tovar) kupujúcemu bezhotovostne pripísaním na účet alebo poukážkou zaslanou na adresu kupujúceho, a to najneskôr do 10 pracovných dní po doručení vráteného tovaru. Pri vrátení kúpnej ceny zloženkou bude kúpna cena znížená o náklady na odoslanie zloženky. Ďalej bude suma vrátená ako kúpna cena znížená o preukázateľné náklady Prevádzkovateľa súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu, jeho opätovné balenie a prípadné ďalšie náklady bezprostredne súvisiace s možnosťou opätovného predaja vráteného tovaru.
3.1.5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy v rozpore s čl. 3.1.3. Obchodných podmienok, popr. zašle Ak tovar neoprávnene späť Prevádzkovateľovi, oznámi mu Prevádzkovateľ, že platnosť odstúpenia neuznal a zašle tovar späť na náklady kupujúceho, popr. je uskladní na náklady kupujúceho; pre tento prípad sa použijú primerane ustanovenia § 516 a nasl. Obchodného zákonníka o zmluve o uložení veci.
3.1.6. Na kúpnu zmluvu uzatvorenú pri osobnom odbere v prevádzke Prevádzkovateľa (čl. 2.6) sa zhora uvedené ustanovenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom nepoužijú; kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej pri osobnom odbere za podmienok uvedených v Občianskom zákonníku (§ 588 a nasl. a § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka).
3.1.7. Tovar je nutné vracať osobne na adrese Prevádzkovateľa popr. zaslaním poštou ako bežnú zásielku. Tovar nie je možné vracať jeho zaslaním na dobierku, takéto zásielky nie sú Prevádzkovateľom vyzdvihované.

3.1.8 Predajca nehradí náklady spojené s dodaním tovaru od kupujúceho pri odstúpení od zmluvy.

3.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim - podnikateľom

3.2.1. Za podnikateľa sa na účely týchto Obchodných podmienok považujú osoby uvedené v ust. § 261 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
3.2.2. Kupujúci - podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pre jej podstatné porušenie Prevádzkovateľom, najmä ak bude Prevádzkovateľ v omeškaní s dodaním tovaru dlhším 30 dní.
3.2.3. Odstúpenie musí byť vykonané písomne ​​prostredníctvom e-mailu, v odstúpení kupujúci uvedie číslo objednávky (uvedené v potvrdení prijatia objednávky) a dátum nákupu.
3.2.4. V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu; čl. 3.1.4. a 3.1.7. sa použije primerane.
3.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom
3.3.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným sortimentom, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa objednaný tovar už nepredáva alebo nedodáva.
3.3.2. Prevádzkovateľ i kupujúci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vtedy,
ak došlo k výrazným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru,
ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru,
a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tj. zvýšenie ceny tovaru či zvýšenie nákladov na prepravu.
3.3.3. Ak nastane situácia popísaná zhora v tomto článku. 3.3. Obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ povinný bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodávky tovaru, popr. navrhnúť kupujúcemu zmenu ceny tovaru alebo nákladov na prepravu. Ak už kupujúci uhradil časť alebo celú kúpnu cenu, je predávajúci povinný previesť túto čiastku kupujúcemu na jeho účet a to v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 10 pracovných dní.
3.3.4. Ustanovenie čl. 3.3. sa uplatňuje bez ohľadu na to, ak je kupujúci spotrebiteľom alebo nie.
4. DODÁVKA TOVARU
4.1. termín dodania
4.1.1. Termín dodania činí spravidla 10-14 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, inak v termíne dohodnutom individuálne s Prevádzkovateľom, ktorá na tento účel kupujúceho kontaktuje.
4.1.2. V prípade osobného odberu platí ustanovenie čl. 2.6. Obchodných podmienok.
4.2. Spôsob dodania a náklady prepravy
4.2.1. Spôsob a miesto dodania tovaru je určené kupujúcim v objednávke
4.2.2. Prevádzkovateľ splní povinnosť dodať tovar
jeho odoslaním v prípade, že sa malo zaslať poštou,
jeho odovzdaním v prípade, že bol dojednaný osobný odber kupujúcim v mieste sídla alebo prevádzkárni Prevádzkovateľa.
4.2.3. Kupujúcemu sú účtované náklady v závislosti na ním zvolenom spôsobu dodania tovaru, a to podľa aktuálneho cenníka uvedeného na stránkach internetového obchodu.
4.3. Prechod nebezpečenstva škody na tovare
4.3.1. Nebezpečenstvo škody na tovare a jeho náhodnej skazy alebo zhoršenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom, keď Prevádzkovateľ odovzdal tovaru dopravcovi.
4.4. Prehliadka tovaru kupujúcim
4.4.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a prípadné vady reklamovať u Prevádzkovateľa okamžite po ich zistení.
4.4.2. Ustanovenie čl. 4. sa uplatní bez ohľadu na to, ak je kupujúci spotrebiteľom alebo nie.
5. ZÁRUKA ZA KVALITU, REKLAMÁCIA

5.1. Záručné podmienky pre kupujúcich - spotrebiteľov
5.1.1. Záručná doba je 24 mesiacov, ak zákon stanovuje pre určité druhy tovaru inú dĺžku záručnej doby. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Doba trvania záruky je spravidla uvedená v záručnom liste; ak nie je k tovaru vydaný záručný list, uplatňuje kupujúci práva z vád na základe dokladu o kúpe tovaru (faktúry) vydaného Prevádzkovateľom.
5.1.2. Prevádzkovateľ nie je povinný vydávať samostatné záručné listy - postačuje, dodá ak kupujúcemu doklad o kúpe tovaru (faktúru).
5.1.3. Záruka zaniká
uplynutím záručnej doby,
porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na tovare sú,
neodbornou inštaláciou alebo iným uvedením do prevádzky, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar uvedený v dokumentácii, ibaže by pokyny v návode na montáž a užívanie boli nesprávne.
5.1.4. Záruka sa nevzťahuje
na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
na vady vzniknuté nevhodným používaním tovaru, viedlo ak k jeho poškodeniu,
na chyby vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či dodávateľom v dokumentácii k tovaru,
na chyby vzniknuté v dôsledku poškodenia tovaru živlami (napr. zásah blesku, povodne) alebo v dôsledku prepätia v sieti.
5.1.5. Životnosť dodávaných batérií a akumulátorov je 6 mesiacov od dátumu dodania, jej vybití sa nepovažuje za vadu tovaru alebo príslušenstva.
5.1.6. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
5.1.7. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie uvedené pri tovare môžu v niektorých prípadoch skresľovať veľkosť či farbu tovaru, čo nepredstavuje vadu tovaru. V prípade nepresných údajov uvedených u zakúpeného tovaru na internetových stránkach Prevádzkovateľa, ktoré sa líšia podstatne od skutočných vlastností tovaru, sa primerane použijú ustanovenia o zhode s kúpnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka.
5.2. Záruka za akosť pre kupujúcich - podnikateľov
5.2.1. Prevádzkovateľ poskytuje kupujúcemu - podnikateľovi záruku za akosť v rovnakej dĺžke, v akej ju poskytuje výrobca alebo predajca tovaru; záruka začína plynúť odo dňa uvedenom výrobcom popr. dostributorem. Ak nie je k tovaru vydaný záručný list, uplatňuje kupujúci práva z vád na základe dokladu o kúpe (faktúry) vydaného Prevádzkovateľom.
5.2.2. Na otázku kupujúceho oznámi dĺžku záručnej doby Prevádzkovateľ ešte pred objednávkou tovaru.
5.2.3. Ustanovenie čl. 5.1.3 a 5.1.4 Obchodných podmienok o rozsahu a zániku záruky sa použijú primerane. Ďalšie výluky či obmedzenia záruky sú možné len vtedy, uvádza ak je výrobca či distribútor tovaru vo svojich záručných podmienkach.
5.3. reklamácia
5.3.1. Miestom uplatnenia reklamácie je autorizované servisné stredisko výrobcu (spravidla uvedené v záručnom liste), popr. prevádzkareň Prevádzkovateľa uvedená v čl. 1.1.1 Obchodných podmienok. Ak nie je k tovaru vydaný samostatný záručný list, je miestom uplatnenia reklamácie vždy prevádzka Prevádzkovateľa.
5.3.2. Kupujúci reklamuje (uplatňuje svoj nárok zo zodpovednosti za vady) buď osobne odovzdaním tovaru v mieste uplatnenia reklamácie (čl. 5.3.1) alebo zaslaním tovaru do miesta plnenia spolu s uvedením čísla objednávky, presným písomným popisom vady a doklady o kúpe tovaru (faktúra) , popr. tiež záručným listom. Pokiaľ kupujúci nedodá kompletnú dokumentáciu popr. popis vady, nepočína beh lehoty na odstránenie vady.
5.3.3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo na vybavenie reklamácie v lehote podľa právnych predpisov; táto úprava sa nevzťahuje na kupujúci - podnikateľa.
5.3.4. Autorizovaný servis popr. Prevádzkovateľ sú povinní dodať kupujúcemu - spotrebiteľovi spolu s tovarom potvrdenie o tom, kedy a aké právo bolo v rámci reklamácie uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Kupujúci je povinný uchovať si potvrdenie pre prípad prípadných ďalších reklamácií.
5.3.5. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby bude tovar vymenený, ibaže by si kupujúci - spotrebiteľ pri reklamácii vyhradil, že chce v takom prípade od kúpnej zmluvy odstúpiť. K tomuto úkonu treba vždy písomné odporúčanie a posúdenie autorizovaného servisu.
5.3.6. Kupujúci - podnikateľ má v prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru právo na jeho výmenu.
5.3.7. V prípade neoprávnenej reklamácie (závada vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou a pod.), Vzniká autorizovanému servisu popr. Prevádzkovateľovi nárok na náklady vzniknuté najmä v súvislosti s lokalizáciou vady, dohľadaním potrebných údajov, testovaním a prepravou neoprávnene reklamovaného tovaru. Kupujúci je povinný tieto náklady na výzvu Prevádzkovateľa uhradiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania. Ak nebudú takto vzniknuté náklady uhradené, má autorizovaný servis popr. Prevádzkovateľ právo na zadržanie neoprávnene reklamovaného tovaru na zabezpečenie tejto pohľadávky v zmysle § 175 Občianskeho zákonníka.
5.3.8. Autorizovaný servis popr. Prevádzkovateľ po riadnom vybavení reklamácie vyzvú kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.
5.3.9. V prípade, že u dodaného tovaru chýba príslušenstva či dokumentácie, má kupujúci nárok na ich dodatočné zaslanie; Prevádzkovateľ je povinný dodať chýbajúci príslušenstva či tovar v primeranej lehote (najneskôr do 30 dní), inak je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Chýbajúce záručný list však nemusia predstavovať neúplnú dodávku (pozri. Čl. 5.1.2.) 5.4.NEPŘEVZETÍ ZÁSIELKY SPOTREBITEĹOM 5.4.1.Pokud nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, môže byť v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov - manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 300, - Sk s DPH, ktoré môžu byť súdne vymáhané.
6. Ochrana osobných údajov
6.1. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom, a to za účelom dodania tovaru. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.
7. Záverečné ustanovenia
7.1. Ak je kupujúci zahraničný subjekt, uplatňuje sa na právny vzťah vzniknutý z kúpnej zmluvy alebo na akýkoľvek iný právny vzťah vzniknutý v súvislostí s využitím služieb internetového obchodu slovenské právo. Súčasne je výslovne vylúčená aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
7.2. Prevádzkovateľ je oprávnený k aktivitám súvisiacim s prevádzky internetového obchodu na základe živnostenských oprávnení a jeho činnosť nepodlieha inému povoľovania.
7.3. Uzatvorenej kúpnej zmluvy sú archivované Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je český,slovenský jazyk.

7.4. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
7.5. Zmeny Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy môžu byť brané iba písomne, zmenené Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.

8.Mimosoudní riešenie sporov

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Vážený spotrebiteľ, či sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@sexshop-neko.cz.
Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.
Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.
V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.
Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.